KS Louvre

Accessories

KS Louvre
แผ่นบานเกล็ด

แผ่นบานเกล็ด ทำหน้าที่ระบายอากาศ และป้องกันการกระเซ็นของน้ำฝน เข้าสู่อาคาร

Louvre Connector
ขายึดบานเกล็ด

Guard Louvre Connector
ขายึดบานเกล็ดกันนก