KS Skylight

Accessories

KS Skylight
แผ่นโปร่งแสง

แผ่นโปรงแสง ทำหน้าที่ให้แสงสว่างกับอาคาร รวมถึงลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

Overview

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์พอสังเขป