1. ขายึด Connector Strap

ขายึด Connector Strap
ขายึดบานเกล็ด Connector