Accessories

KS Louver
แผ่นบานเกล็ด

แผ่นบานเกล็ด ทำหน้าที่ระบายอากาศ และป้องกันการกระเซ็นของน้ำฝน เข้าสู่อาคาร แผ่นบานเกล็ด มีทั้งหมด 2 ชนิด

1. บานเกล็ดชนิดที่ไม่ต้องมีขายึด (KS PureLouver)

2. บานเกล็ดชนิดที่ต้องมีขายึด

ซึ่งเป็นรูปแบบเดิม ที่ใช้กันมานานแล้ว มี 2 รูปแบบ คือ