ประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ณ ห้องชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้แทนเข้าร่วมกว่า 10 ท่าน ในการทำงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการก่อสร้างหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอนที่ถูกต้อง