Roof with Insulation

Single Roof System
หลังคาพร้อมฉนวน

กรณีฉนวนหนาตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริม Tower Support เพื่อป้องกันแผ่นเปิดอ้า บริเวณแผ่นประกบ อันเนื่องจากความหนาและความหนาแน่นของฉนวน

KS KlipFix 39

 Tower Support    C-Purlin Bar    ขาคลิป/ขา Connector Line

Tower Support และ C-Purlin Bar ทำหน้าที่รับแรง และป้องกันการเจาะลงบนท้องของแผ่นล่าง

KS KlipSeam 60/110

KS TripleSeam 65/110

 Tower Support    C-Purlin Bar    ขา Baseline  ขา Move Clip

Tower Support และ C-Purlin Bar ทำหน้าที่รับแรง และป้องกันการเจาะลงบนท้องของแผ่นล่าง

KS TriPro75

 Tower Support    C-Purlin Bar    ขา Baseline  ขา Move Clip

Tower Support และ C-Purlin Bar ทำหน้าที่รับแรง และป้องกันการเจาะลงบนท้องของแผ่นล่าง